پنجشنبه , ۲۰ اسفند ۱۳۸۳
Thursday 10 March, 2005 15:30
Week 23 IPL 2004-2005
Takhti Ahvaz

Additional information

Referee
Torki
Referee 1
Nejati
Referee 2
Saei

Est-Ahvaz
Zadmahmod 58
Taghipor
Farzaneh
Abolheil

Perspolis
Rezapor 85
Mahdavi
Asadi
Salmani

Top