جمعه , ۹ اردیبهشت ۱۳۸۴
Friday 29 April, 2005 17:00
Week 27 IPL 2004-2005
Azadi

Additional information

Referee
Khosravi
Referee 1
Fallah
Referee 2
Nejati

Pas
Bayatinia 3
Bayatinia
Nekonam
Rajabi
Kazem

Perspolis
Ansarian11
Asadi
Mahdavi
Golmohamadi

Top