جمعه , ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۴
Friday 06 May, 2005 17:30
Week 28 IPL 2004-2005
Azadi

Additional information

Referee
Torki
Referee 1
Taghipor
Referee 2
Sokhandan

Saipa
Hasheminasab
Arzani
 
Perspolis
Oladi 92
Jabari
Bagheri
Oladi

Top