یکشنبه , ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴
Sunday 15 May, 2005 17:00
Week 25 IPL 2004-2005
Saba Shahr

Additional information

Referee
Mozafari
Referee 1
Foroghi
Referee 2
Saei

Saba
Navazi
Daghighi

Abumoslem

Khalatbari

Top