دوشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۸۴
Monday 20 June, 2005 17:30
Week 30 IPL 2004-2005
Irankhodro

Peykan
Ghaforiasl 77

Fajr-Sepasi
Esmaeili 32,89

Top