دوشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۸۴
Monday 20 June, 2005 17:30
Week 30 IPL 2004-2005
Fooladshahr

Additional information

Referee
Esfehanian
Referee 1
Jafari
Referee 2
Karbasforosh

Zob-Ahan
Rajabzadeh 37
Dasilva 89
Heidari 93
 
Salehinejad
Keivaninejad

Perspolis
Entezari 78
Kazemian 91
Rahbarifard
Oladi
Entezari
Perski

Top