دوشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۸۴
Monday 20 June, 2005 17:30
Week 30 IPL 2004-2005
Shohada

Additional information

Referee
Mozafari
Referee 1
Sokhandan
Referee 2
Abolfazli

Est-Ahvaz
Rezaei 7
Bijani 27
Zadmahmod 33

Kiani

Top