سه شنبه , ۴ خرداد ۱۳۸۹
Tuesday 25 May, 2010 17:30
Week 22 Azadegan League 2009-10 Group A
Shahid Beheshti

Timeline

 
90'

ايرانجوان: محمود بحرينى(۱۵)، محسن قاعد پورى(۱۶)، مجيد كاويان پور(۱۷)، ياسر ميرفندرسكى(۱۵)، حسين خسروى(۱۵)، مصطفى نجفى زاده(۱۵) از دقيقه ۸۹ سعيد كوزه گر،حكيم حزباوى پور(۱۸)، احتشام ساسانى(۱۴) ازدقيقه ۹۲ موسى رحمت، مهدى سيفى(۱۴) از دقيقه ۸۲ حميد عاشورى، محمد طارمى(۱۵)، مهرداد ابتدايى(۱۵)
سرمربى: عبدالرحيم خرمزى(۱۸)

سپاهان نوين; حميد شركت العباسى(۱۱)، ايمان كيانى(۱۰)، مهدى نصيرى(۹)، وفا هخامنش(۱۰) از دقيقه ۵۳ سعيد جعفرى(۱۱)، مهرداد شاه نظرى(۱۲) از دقيقه ۸۱ على شفيعى، على مرزبان(۱۴)، رضا طلبه(۱۵)، رسول نويدكيا(۱۴)، مصطفى مهدوى(۱۳)، جلال على محمدى(۱۲)، مصطفى شجاعى(۱۵)
سرمربى: امرالله سلطانى(۱۳)

Top