شنبه , ۵ تیر ۱۳۸۹
Saturday 26 June, 2010 18:00
Week 26 Azadegan League 2009-10 Group A
Takhti BandarAbbas

Timeline

 
90'

شهردارى بندرعباس : آرمان شهدادى(۱۶)، تورج رجايى(۱۴)، على كردى(۱۵)، على ولى خانى(۱۵)، عبدالكريم كولى بالى(۱۶)، جابر نصيرى(۱۵)، قادر افكارى(۱۴) از دقيقه ۴۶ موسى الرضا عباسيان، اميرحسين محمدى(۱۴) از دقيقه ۸۶ سعيد گنج خانى، حسين حجازى پور(۱۶)، عباس اسدى(۱۴) از دقيقه ۴۶ صمد اكبرى و مهرداد آوخ(۱۶)
سرمربى: ژوتا(۱۸)

داماش دورود: جوزف مندز(۱۴) از دقيقه ۷۳ رضا يادگارى، حامد مزينى(۱۳)، ميلاد نصرتى(۱۴)، شهريار مرادبيگى(۱۵)، ميلاد ميرترابى(۱۴)، آرين آراگلى(۱۳)، محمد ميرترابى(۱۲)، دژان پتروويچ (۱۷)، احسان خرسندى(۱۳) از دقيقه ۷۳ بهمن داستانى، عليرضا افضلى(۱۴)، محمد صادق طاهرى(۱۴) از دقيقه ۶۵ جعفر بذرى
سرمربى: داركو دراژيچ(۱۱)

Top