دوشنبه , ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
Monday 02 May, 2011 16:30
Week 25 Azadegan League 2010-11 Group B
Azadi Taft

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Afsharian
Referee 1
Ahmadi
Referee 2
Amozegar

فولاد يزد: رضا ميزانى، مهدى قدوسى، مجتبى زارع، احمد سعيدى، على جهانيان از دقيقه ۶۰ سعيد دره شيرى، حميدرضا رعيتى، آيت طبرستانى از دقيقه ۶۷ سيدفرهاد كاظمى، محسن زارع زاده، حسين رحيمى، جعفر بذرى و مصطفى چراغى از دقيقه ۷۳ اسماعيل رفيعى
سرمربى: مجيد باقرى نيا

صنعت سارى: مهيار حسن نژاد، على نوريان، مسعود حق جو، محمد قريب، كيوان مطهرى، احمد كيا از دقيقه ۵۶ ميلاد جهانى، كيوان قنبرى از دقيقه ۸۲ كاظم حسين زاده، حسين قهارپور از دقيقه ۷۴ ميلاد محمودى، مرتضى ملك خيلى، محسن زاهدى و سيدسهيل جماليان
سرمربى: نادردست نشان

Top